Automatyczna rejestracja / odzyskiwanie hasła - studenci

Aby uzyskać dostęp do sieci eduroam konieczne jest posiadanie działającego adresu w domenie pollub.edu.pl. Adres powinien mieć postać imie.nazwisko@pollub.edu.pl lub nazwisko.imie@pollub.edu.pl. Do imienia i nazwiska może zostać dodana liczba. Adresy tworzone są dla wszystkich studentów studiów dziennych i zaocznych automatycznie. Posiadany adres można sprawdzić na stronie sprawdz.pollub.pl a następnie zweryfikować jego działanie logując się na mail.pollub.edu.pl. Procedura tworzenia nowego konta w sieci eduroam jest taka sama jak procedura odzyskiwania utraconego hasła do konta już istniejącego.

Procedura automatycznej rejestracji / odzyskiwania hasła:

1. Aby rozpocząć procedurę rejestracji (odzyskiwania hasła) należy ze swojego konta w domenie pollub.edu.pl wysłać dowolny e-mail (może być pusty) na adres eduroam@pollub.pl (UWAGA! Listy z domen innych niż pollub.edu.pl/pollub.pl są ignorowane)
2. W ciągu 5-10 minut na adres użytkownika zostanie odesłany list z dalszymi instrukcjami. Procedurę należy zakończyć w ciągu dwóch godzin. W przeciwnym wypadku trzeba cały proces trzeba rozpocząć od początku.
3. Z sekcji Konfiguracja połączenia należy pobrać certyfikat CA oraz instrukcję odpowiednią dla wykorzystywanego systemu operacyjnego

UWAGA! Użytkownik powinien chronić swoje hasło dostępu do sieci eduroam. W wypadku ujawnienia hasła innej osobie należy możliwie szybko dokonać jego zmiany przy użyciu opcji "Zmień hasło" powyżej. W przypadku utraty hasła należy przeprowadzić proces ponownej rejestracji w celu unieważnienia starego i uzyskania nowego hasła.

Automatic registration / password recovery - students

In order to access the eduroam network, you must have an active e-mail address in the pollub.edu.pl domain. The address should be in the form of firstname.lastname@pollub.edu.pl or lastname.firstname@pollub.edu.pl. A number may be also added to the name. Addresses are created for all students by the IT Center of Lublin University of Technology. You can check your address at sprawdz.pollub.pl and then verify that it is working by logging in at mail.pollub.edu.pl The procedure for creating a new eduroam account is the same as the procedure for recovering a lost password for an existing account.

Automatic password recovery / recovery procedure:

1. To start the registration process (password recovery), send any email from your e-mail in the pollub.edu.pl domain to eduroam@pollub.pl
2. Within 5-10 minutes, you will receive an e-mail with instructions. Complete the procedure within two hours. Otherwise, you will need to start the process all over again.
3. From the Connection setup section, download the CA certificate and the appropriate operating system manual.

NOTE! You should protect your eduroam network password. In case of password disclosure change it as soon as possible using the "Change Password" option above. If you lose your password, you need to re-register to revoke your old password and obtain a new one.

Automatyczna rejestracja / odzyskiwanie hasła - pracownicy

Aby uzyskać dostęp do sieci eduroam konieczne jest posiadanie działającego adresu w domenie pollub.pl. Adres powinien mieć postać i.nazwisko@pollub.pl lub imie.nazwisko@pollub.pl. Adresy email w domenie pollub.pl posiadają wszyscy pracownicy Politechniki Lubelskiej. W razie kłopotów z dostępem do swojego konta email należy się skontaktować z Centrum Informatycznym PL. Procedura tworzenia nowego konta w sieci eduroam jest taka sama jak procedura zmiany hasła do konta już istniejącego.

Procedura automatycznej rejestracji / odzyskiwania hasła:

1. Aby rozpocząć procedurę rejestracji (odzyskiwania hasła) należy ze swojego konta w domenie pollub.pl wysłać dowolny e-mail (może być pusty) na adres eduroam@pollub.pl (UWAGA! Listy z domen innych niż pollub.edu.pl/pollub.pl są ignorowane)
2. W ciągu 5-10 minut na adres użytkownika zostanie odesłany list z dalszymi instrukcjami. Procedurę należy zakończyć w ciągu dwóch godzin. W przeciwnym wypadku trzeba cały proces trzeba rozpocząć od początku.
3. Z sekcji Konfiguracja połączenia należy pobrać certyfikat CA oraz instrukcję odpowiednią dla wykorzystywanego systemu operacyjnego i uwierzytelniania EAP-PEAP.

UWAGA! Użytkownik powinien chronić swoje hasło dostępu do sieci eduroam. W wypadku ujawnienia hasła innej osobie należy możliwie szybko dokonać jego zmiany przy użyciu opcji "Zmień hasło" powyżej. W przypadku utraty hasła należy przeprowadzić proces ponownej rejestracji w celu unieważnienia starego i uzyskania nowego hasła.

Inne rodzaje uwierzytelniania - pracownicy

Oprócz uwierzytelniania EAP-PEAP możliwe jest również korzystanie z uwierzytelniania EAP-TLS, które zamiast hasła używa osobistego certyfikatu i klucza użytkownika do sprawdzania jego tożsamości. Możliwe jest także równoczesne korzystanie z EAP-PEAP i EAP-TLS. Jeżeli chcą Państwo zmienić sposób uwierzytelniania prosimy o kontakt na adres eduroam.admin@pollub.pl. Prosimy o podanie: swojego adresu email w domenie pollub.pl, typu uwierzytelniania, którego chcą Państwo używać (tylko  EAP-PEAP, tylko EAP-TLS czy EAP-PEAP i EAP-TLS równocześnie), oraz nazwy jednostki organizacyjnej w jakiej Państwo pracują (np. nazwy katedry czy instytutu). Informacja o utworzeniu konta zostanie wysłana na Państwa adres e-mail w domenie pollub.pl.

Tymczasowe konta gościnne

Tymczasowe konta gościnne dla osób (np. uczestnicy konferencji, profesorowie wizytujący), które (1) nie posiadają adresu e-mail w domenie Politechniki Lubelskiej lub (2) nie są związane z inną instytucją uczestniczącą w sieci eduroam można uzyskać w Centrum Informatycznym PL lub u wydziałowych administratorów sieci.

Rozwiązywanie problemów

W przypadku problemów z automatyczną rejestracją prosimy kontakt na adres eduroam.admin@pollub.pl.