Instrukcja konfiguracji połączenia - pracownicy/studenci/użytkownicy kont gościnnych na Politechnice Lubelskiej

Konfiguracja połączenia jest zależna od systemu operacyjnego. W usłudze eduroam działającej na Politechnice Lubelskiej uwierzytelnianie użytkowników odbywa się za pomocą jednego z dwóch protokołów: EAP-PEAP lub EAP-TLS. Protokół EAP-PEAP do sprawdzenia toższamości użytkownika wykorzystuje identyfikator oraz hasło. W drugim protokole (EAP-TLS) sprawdzenie odbywa się na podstawie certyfikatu. Sposób uzyskania danych dostępowych opisano w sekcji Rejestracja

Poniżej, w plikach PDF, przedstawiono instrukcje konfiguracji połączenia dla studentów, użytkowników tymczasowych kont gościnnych oraz pracowników Politechniki Lubelskiej. W przypadku korzystania z usługi eduroam na innej uczelni uczestniczącej w programie nie są wymagane żadne zmiany ustawień (użytkownik jest zawsze uwierzytelniany przez serwer swojej macierzystej instytucji). Konta gościnne działają tylko na Politechnice Lubelskiej

Connection configuration instructions - faculty / staff / students / guest account users at Lublin University of Technology

The connection configuration dependens on the operating system. In eduroam service operated by the Lublin University of Technology user authentication is done using one of the two protocols: EAP-PEAP or EAP-TLS. EAP-PEAP uses user login and password to verify user's identity. The second protocol (EAP-TLS), verifies the user using certificates. The procedure of obtaining logon credentials is described in the Registration section.

The PDF files below provide instructions on how to set up a connection for students, temporary guest account users, faculty and staff of Lublin University of Technology. If you use eduroam at another university participating in the program, you do not need to make any changes to the settings (you are always authenticated by your home institution's server). Note however that the guest accounts work only at Lublin University of Technology

Użytkownik (User) System operacyjny (Operating system)
Android Windows 10
Pracownik
(Faculty/Staff)
EAP-PEAP (polski)  

certyfikat CA (crt)
EAP-PEAP (polski)  

certyfikat CA (der)
EAP-TLS (polski) EAP-TLS (polski)
Student/Gość
(Student/Guest)
EAP-PEAP (polski)  

EAP-PEAP (english)  

certyfikat CA / CA certificate (crt)
EAP-PEAP (polski)  

EAP-PEAP (english)  

certyfikat CA / CA certificate (der)
  Linux (GUI) Linux (wpa_supplicant)
Pracownik
(Faculty/Staff)
EAP-PEAP (polski)  

certyfikat CA (pem)
EAP-PEAP (polski)  

certyfikat CA (pem)
EAP-TLS (polski) EAP-TLS (polski)
Student/Gość
(Student/Guest)
EAP-PEAP (polski)  

EAP-PEAP (english) 

certyfikat CA / CA certificate (pem)
EAP-PEAP (polski)  

EAP-PEAP (english)  

certyfikat CA / CA certificate (pem)

Użytkownicy eduroam z innych instytucji

Osoby korzystające z gościnnego dostępu do sieci w ramach eduroam powinny korzystać z tych samych ustawień co w instytucji macierzystej. W większości przypadków nie będą wymagana żadne modyfikacje konfiguracji połączenia sieciowego.

W nieliczych przypadkach - jeżeli instytucja macierzysta stosuje nazwę sieci (SSID) inną niż eduroam - konieczna będzie jej zmiana. Dodatkowo w przypadku wykorzystania zabezpieczeń innych niż WPA/TKIP lub WPA2/AES może okazać się konieczna modyfikacja tych ustawień.

Users from other institutions participating in the eduroam network

Users from other institutions participating in the eduroam network should use the same settings as at their home institution. In most cases, no configuration modifications will be required.

In rare cases - if the home institution uses a network name (SSID) other than eduroam - it will need to be changed. In addition, if the home institution uses security other than WPA / TKIP or WPA2 / AES, you may need to modify these settings.

Niewspierane instrukcje do starszych systemów operacyjnych

Użytkownik System operacyjny
Windows 7 Linux
Pracownik instrukcja EAP-PEAP  

certyfikat CA (format der)
instrukcja EAP-PEAP (GUI)  

certyfikat CA (format pem)
instrukcja EAP-PEAP (konsola)

skrypt eduroam_config_peap  

certyfikat CA (format pem)
instrukcja EAP-TLS instrukcja EAP-TLS (GUI) instrukcja EAP-TLS (konsola)  

skrypt eduroam_config_tls
Student instrukcja EAP-PEAP  

certyfikat CA (format der)
instrukcja EAP-PEAP (GUI)  

certyfikat CA (format pem)
instrukcja EAP-PEAP (konsola)  

skrypt eduroam_config_peap  

certyfikat CA (format pem)
  Android Windows 8 Windows 8.1
Pracownik instrukcja EAP-PEAP  

certyfikat CA (format crt)
instrukcja EAP-PEAP  

certyfikat CA (format cer)
instrukcja EAP-PEAP  

certyfikat CA (format der)
instrukcja EAP-TLS  

certyfikat CA (format crt)
  instrukcja EAP-TLS
Student instrukcja EAP-PEAP  

certyfikat CA (format crt)
instrukcja EAP-PEAP  

certyfikat CA (format cer)
instrukcja EAP-PEAP  

certyfikat CA (format der)
  Windows XP Windows Vista Symbian
Pracownik instrukcja EAP-PEAP  

certyfikat CA (format der)
instrukcja EAP-PEAP  

certyfikat CA (format der)
instrukcja EAP-PEAP  

certyfikat CA (format der)
instrukcja EAP-TLS    
Student instrukcja EAP-PEAP  

certyfikat CA (format der)
instrukcja EAP-PEAP  

certyfikat CA (format der)
instrukcja EAP-PEAP  

certyfikat CA (format der)
  Windows Phone 7 Windows Mobile   
Pracownik instrukcja EAP-PEAP  

certyfikat CA (format cer)
instrukcja EAP-PEAP  

certyfikat CA (format der)
  
EAP-TLS nie jest obsługiwany      
Student instrukcja EAP-PEAP  

certyfikat CA (format cer)
instrukcja EAP-PEAP  

certyfikat CA (format der)
  

Informacje o autorach instrukcji znajdują się w sekcji Podziękowania